Nyereményjáték szabályzat

2017.02.22-i Facebook üzenőfali nyereményjátékhoz

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Facebook (Palo Alto, Kalifornia, USA) által üzemeltetett, https://www.facebook.com/576KByte/ weboldalon elérhető 576 KByte Halo Wars 2 elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

 

A Játék szervezője és lebonyolítója az 576 KByte Kft. (1138 Bp. Váci út 178., továbbiakban: 576 KByte).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek elismeri az abban foglaltakat.

 

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével került megszervezésre. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Szabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

A Játék időtartama

 

2017. február 22. 15:00 – 2017.február 28. 24:00

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező e-mailben leírt nevezések a nyertes kiválasztásában nem vesznek részt.

 

A nyertes kiválasztásának időpontja és helyszíne

 

2017. március 2. 13:00 576 Kbyte Kft., Budapest, Váci út 178.

A nyertes kiválasztását az 576 KByte 3 munkavállalójából álló bizottság végzi, melyről a bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A nyertesek kiválasztása nem nyilvános.

 

A Játék nyereménye

A Játék nyereménye 1 darab Xbox One videojátékkonzolon játszható Halo Wars 2 játékszoftver normál (nem Ultimate) kiadása (a továbbiakban: Nyeremény).

 

A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

  

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 

valamint azok közeli hozzátartozói;

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek 

(pl. a Nyeremény felajánlója, stb.)  tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a nyertes kiválasztását megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az 576 KByte nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Az 576 KByte a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost amennyiben a Nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően az 576 KByte-ot felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).

Az 576 KByte a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

 

A Játékban való részvétel feltétele

A Játékos a Játékot meghirdető Facebook posztban leírtak szerint e-mail üzenetet küld a help@576.hu e-mail címre. 

A beküldött üzenetek érvényességének és helyességének ellenőrzésére és eldöntésére az 576 KByte jogosult.

A Játékot meghirdető Facebook poszt szövege:

„Ismered az ellenséged? Igazi hadvezér módjára uralod a csatateret?

Írd meg nekünk a help@576.hu e-mail címre "576 KByte Halo Wars 2 nyereményjáték" tárggyal, hogy mi a Te jól bevált harctéri stratégiád és miért szereted a Halo univerzumát, mert a legjobb beküldőt egy XBox One-os Halo Wars 2 játék normál kiadásával jutalmazzuk!”

 

Az 576 KByte kizárólag azokat beküldött pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címmel küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban az 576 KByte mindennemű felelősségét kizárja. 

A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A Nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget az 576 KByte viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek (beleértve a Nyeremény online funkcióihoz szükséges Xbox LIVE Gold előfizetés megvásárlását) a Játékost terhelik.

A nyertes kiválasztása alkalmával a Nyereményhez 1 fő pótnyertes kiválasztása is történik. Amennyiben a nyertes a Nyereményre nem jogosult, vagy a Nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a Nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a Nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott Nyereménynek nincs nyertese, az az 576 KByte tulajdonában marad.

Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele

Az 576 KByte a nyertes kiválasztását követően, legkésőbb 2017. március 3. napján, 17:00 óráig értesíti a nyertes Játékost az ő általa megadott e-mail címre küldött üzenetben. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos az értesítést követően legkésőbb 72 órán belül köteles visszaigazolni a help@576.hu e-mail címre küldött e-mail üzenetben és megadni a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, születési dátum, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

Az értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – az 576 KByte érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért az 576 KByte semmilyen felelősséget nem vállal. A Nyereményt az 576 KByte kínálja fel személyes átvételre a nyertes által kiválasztott 576 KByte videojáték szaküzlet egyikében. Szükség esetén futárszolgálattal juttatjuk el az adott nyertesnek a Nyereményt. 

Az 576 KByte mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a futárszolgálati kézbesítés általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyertesünk türelmét!

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért az 576 KByte és a szervezésben részt vevő cég nem vállal felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy az 576 KByte a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

Adatkezelés

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a Nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, az 576 KByte és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az 576 KByte jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. A Nyertes egyben hozzájárul, hogy a Szervező a Nyeremény átadásáról képfelvételt készítsen, és a nyertes Játékos(ok) képmását, ekként rögzítse, és a nyertes kiválasztását követő 30 napig nyilvánosságra hozza.

Adatfeldolgozó: 576 KByte Kft., 1138 Budapest, Váci út 178. Telefon: +36-30/576-3576

Valamint amennyiben a nyeremény futárszolgálattal kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró DHL Express Magyarország Kft. (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.) részére átadja.

Az 576 KByte szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az 576 KByte bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen: 576 KByte Kft., 1138 Budapest, Váci út 178., vagy e-mail címen: help@576.hu

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

Felelősségvállalás

A pályázatok hiányosságáért (név-, cím, elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az 576 KByte nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a futárszolgálat által kézbesített küldemény átvételének elhalasztásából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az 576 KByte-nak általában nem áll módjában ellenőrizni.

Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Az 576 KByte a Nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Az 576 KByte kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a nyertes kiválasztásával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az 576 KByte-al vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az 576 KByte a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az 576 KByte nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Az 576 KByte nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Az 576 KByte fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, Nyereménye megváltoztatásának jogát. Az 576 KByte kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Az 576 KByte jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Játékból – az 576 KByte megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

Ilyen Játékosoknak minősülnek például a nyertes kiválasztásán és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a Nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a 576 KByte-nak okoztak. 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, az 576 KByte fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a nyertes kiválasztását követő 14 napig elérhető a (www.576kb.hu/halo-wars-2-nyeremenyjatek) weboldalon.

Ha a Játékos a pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért az 576 KByte semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a www.facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem az 576 KByte részére történik.

Az 576 KByte a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a help@576.hu e-mail címre! 

Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. 

Kelt: Budapest, 2017 február 22.